پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر علی وفایی شاهی عمومی

علی وفایی شاهی

عمومی
 74        1
 شماره نظام پــزشــکی: 185680
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر علی وفایی شاهی

دریافت مشاوره متنی از دکتر علی وفایی شاهی

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

 مطب مجازی
0[0-] - مطب مجازی


بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر علی وفایی شاهی تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر علی وفایی شاهی تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر علی وفایی شاهی تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر علی وفایی شاهی تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر علی وفایی شاهی تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر علی وفایی شاهی تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر علی وفایی شاهی تکمیل خواهد شد.