پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر سپیده عبدی مامایی

سپیده عبدی

مامایی
 46        1
 شماره نظام پــزشــکی: 60396

دریافت مشاوره متنی از دکتر سپیده عبدی

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر سپیده عبدی تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سپیده عبدی تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

  مشاوره زنان و مامایی/رژیم تعیین جنسیت/رژیم کمک باروری/مامای همراه/درمان عفونت های زنان

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سپیده عبدی تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر سپیده عبدی تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر سپیده عبدی تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر سپیده عبدی تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر سپیده عبدی تکمیل خواهد شد.