پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر ساناز عسکری روانپزشک

ساناز عسکری

روانپزشک
 118        1
 شماره نظام پــزشــکی: 142568

دریافت مشاوره متنی از دکتر ساناز عسکری

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 1,500,000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر ساناز عسکری تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر ساناز عسکری تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر ساناز عسکری تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر ساناز عسکری تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر ساناز عسکری تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر ساناز عسکری تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر ساناز عسکری تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر ساناز عسکری تکمیل خواهد شد.