پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر سارا رهبر مامایی-زنان-سلامت باروری و جنسی

سارا رهبر

مامایی-زنان-سلامت باروری و جنسی
 204        1
 شماره نظام پــزشــکی: 21654
دریافت نوبت

دریافت نوبت از دکتر سارا رهبر

دریافت مشاوره متنی از دکتر سارا رهبر

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سارا رهبر تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر سارا رهبر تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر سارا رهبر تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر سارا رهبر تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر سارا رهبر تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر سارا رهبر تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر سارا رهبر تکمیل خواهد شد.