پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

سارا خیرآبادی کارشناس مامایی

سارا خیرآبادی

کارشناس مامایی
 65        1
 شماره نظام پــزشــکی: 62029

دریافت مشاوره متنی از سارا خیرآبادی

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف سارا خیرآبادی تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف سارا خیرآبادی تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف سارا خیرآبادی تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف سارا خیرآبادی تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف سارا خیرآبادی تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف سارا خیرآبادی تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف سارا خیرآبادی تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف سارا خیرآبادی تکمیل خواهد شد.