پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی دارودرمانی

رزاالسادات رضاتوفیقی

دارودرمانی
 47        1
 شماره نظام پــزشــکی: 24025

دریافت مشاوره متنی از دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300,000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر رزاالسادات رضاتوفیقی تکمیل خواهد شد.