پزشک بوک
logo
داود نریمان زاده

1

dislike

0

dislike

دکتر داود نریمان زاده

متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی: 77687

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

location

اطلاعات تماس