پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر حکیمه شیخ زاده متخصص عفونی

حکیمه شیخ زاده

متخصص عفونی
 190        1
 شماره نظام پــزشــکی: 90401

دریافت مشاوره متنی از دکتر حکیمه شیخ زاده

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 300000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر حکیمه شیخ زاده تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر حکیمه شیخ زاده تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر حکیمه شیخ زاده تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر حکیمه شیخ زاده تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر حکیمه شیخ زاده تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر حکیمه شیخ زاده تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر حکیمه شیخ زاده تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر حکیمه شیخ زاده تکمیل خواهد شد.