پزشک بوک
logo
حکیمه شیخ زاده

254

dislike

0

dislike

دکتر حکیمه شیخ زاده

متخصص عفونی

شماره نظام پزشکی: 90401

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

آدرسی ثبت نشده است