logo
تلفن
حکیمه شیخ زاده

254

dislike

0

dislike

دکتر حکیمه شیخ زاده

متخصص عفونی

شماره نظام پزشکی: 90401

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

Services

تحصیلات و سوابق علمی

Services

بیمه های تحت پوشش

Services

تجربیات و سوابق کاری

Services

خدمات

آدرسی ثبت نشده است