logo
تلفن
امید طاهری سرتشنیزی

1

dislike

0

dislike

دکتر امید طاهری سرتشنیزی

عمومی

شماره نظام پزشکی: 182891

خدمات تخصصی و سوابق قابل ارائه پزشک

Services

تحصیلات و سوابق علمی

Services

بیمه های تحت پوشش

Services

تجربیات و سوابق کاری

Services

خدمات

آدرسی ثبت نشده است