پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر احیا خان احمدی متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی

احیا خان احمدی

متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی
 5834        1
 شماره نظام پــزشــکی: 128833

دریافت مشاوره متنی از دکتر احیا خان احمدی

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 400,000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر احیا خان احمدی تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر احیا خان احمدی تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر احیا خان احمدی تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر احیا خان احمدی تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر احیا خان احمدی تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر احیا خان احمدی تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر احیا خان احمدی تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر احیا خان احمدی تکمیل خواهد شد.