پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر پیمان دبیرمقدم متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

پیمان دبیرمقدم

متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
 548        1
 شماره نظام پــزشــکی: 11234

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر پیمان دبیرمقدم تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر پیمان دبیرمقدم تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر پیمان دبیرمقدم تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر پیمان دبیرمقدم تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر پیمان دبیرمقدم تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر پیمان دبیرمقدم تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر پیمان دبیرمقدم تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر پیمان دبیرمقدم تکمیل خواهد شد.