پــزشــک  بوک  سامانه جامع سلامت و درمان کشور
در حال بارگذاری ...

دکتر فرشید کمالی نژاد دکترای روان شناسی

فرشید کمالی نژاد

دکترای روان شناسی
 63        1
 شماره نظام پــزشــکی: 5529

دریافت مشاوره متنی از دکتر فرشید کمالی نژاد

عنوان مشاوره: مشاوره
مبلغ مشاوره (ریال): 1,800,000

اطلاعات تماس

بزودی اطلاعات مربوط به بخش اطلاعات تماس از طرف دکتر فرشید کمالی نژاد تکمیل خواهد شد.

بیمه های تحت پوشش

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر فرشید کمالی نژاد تکمیل خواهد شد.

خدمات قابل ارایه

بزودی اطلاعات مربوط به بخش خدمات قابل ارایه از طرف دکتر فرشید کمالی نژاد تکمیل خواهد شد.

تجربیات و سوابق کاری

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بیمه های تحت پوشش از طرف دکتر فرشید کمالی نژاد تکمیل خواهد شد.

تحصیلات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش تحصیلات از طرف دکتر فرشید کمالی نژاد تکمیل خواهد شد.

سوابق علمی و پژوهشی

بزودی اطلاعات مربوط به بخش سوابق علمی و پژوهشی از طرف دکتر فرشید کمالی نژاد تکمیل خواهد شد.

افتخارات

بزودی اطلاعات مربوط به بخش افتخارات از طرف دکتر فرشید کمالی نژاد تکمیل خواهد شد.

بخش پاراکلینیک

بزودی اطلاعات مربوط به بخش بخش پاراکلینیک از طرف دکتر فرشید کمالی نژاد تکمیل خواهد شد.